CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Chương trình “CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 2024” được thiết kế theo

CMO – GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

STT CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG BUỔI TIẾT 01 CMO – Chân dung & Bước đường

RCM – GIÁM ĐỐC CHUỖI BÁN LẺ CHUYÊN NGHIỆP

TT HỌC PHẦN NỘI DUNG 01 Nhà quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ thành

DCM – GIÁM ĐỐC KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

TT HỌC PHẦN NỘI DUNG 01 Chiến lược kinh doanh & chiến lược tiếp cận

CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

STT CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG BUỔI TIẾT 01 Chân dung của một CHRO Portrait of

CEO TOÀN DIỆN

STT CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG BUỔI TIẾT 01 Tư tưởng kinh doanh Business Mindset 02